top of page

10 tips | How not to get sick while travelling

I am sure, that you want to avoid getting sick during travelling.

But with a big concentration of people raises the risk of falling ill. When you ad the long demanding night hours on a plane, or waiting for the next connection, it does not help a thing at all.

So how to actually prevent getting sick on an airplane?

These tips might help you to stay healthy while heading to your destination.


Jsem si jistá, že se chcete během cestování vyhnout různým nemocem, ale díky velké koncentraci lidí se zvyšuje riziko onemocnění. Dlouhé hodiny v letadle nebo čekání na další spojení na letišti, tomu rozhodně nepomáhá. Jak tedy vlastně zabránit onemocnění v letadle? Tyto tipy vám mohou pomoci vrátit se z cest zdraví.


How not get sick while travelling

1. Use Hand Sanitizer


Hand sanitizer is something i learned to use when i started working as a cabin crew. The number of people you meet each day! Even though you are not shaking their hands one by one, they still bring their "bugs" with them. Then you touch the money at the airport while buying something to eat, you touch your luggage several times which has been through scans or cargo and those don´t really get washed. You touch the door of a cab or the poll on a bus to hold on to, then the seat belt as well as the touch screen ...

Don’t obsess, but at least before each meal and stop touching your face or biting your nails.


Dezinfekce na ruce je něco, co jsem se naučila hojně používat jako letuška. Během práce jsem se dotkla nespočtu věcí, jak jídla tak záchoda a na palubě se nám během jedné služby vystřídalo na 400 lidí. Takže chápete.

Nikdy nevíte, kdo před vámi seděl, zda byl nemocný, pak jdete na záchod, dotknete se obrazovky, následně se držíte v autobuse, na letišti si vyměníte peníze, pak si vezmete kufr, který byl v cargu a dotklo se ho zase X lidí.

Takže nejde o posedlost, ale použití gelu je rychlé a praktické, když nemáte možnost si zrovna umýt ruce. Klasicky si koušete nehty, saháte si na obličej, svačíte nebo si mnete oči.


2. Wash Your Hands Frequently


Hand sanitizer is not a replacement for washing your hands. Washing your hands is one of the most important things to do if you want to avoid getting sick when you fly. This will limit the spreading of any virus or bacteria.

You can also use a paper towel to turn off the sink faucet after washing your hands and opening the door. Again not to be weird or anything, but as a cabin crew, i saw how these places are being (un) washed! The plane often times have only minutes before new people come and time is money.


Dezinfekce by neměla být náhradou klasického mytí rukou, to je totiž jednou z nejdůležitějších věcí, které vás chrání před všudypřítomnými bakteriemi. V letadle pak můžete použít papírový ubrousek pro manipulaci s kohoutkem, wx sedátkem či pro otevření dveří. Opět se nejedná o přecitlivělost, ale jako ex letuška vím, jakým způsobem se toalety (ne)myjou! Letadlo má často jen několik minut, než přijdou další cestující a čas jsou peníze.


How Often Do Airlines Wash Their Blankets and Pillows

3. Minimize touching things around


Once i read an article about where is the biggest amount of bacteria on an airplane and you would not believe it ... it is the tray table! Yop, the tray you eat from! Followed by armrests and touch screen and obviously the toilet.

Honestly, there is only a handful amount of tray tables they "wash" - by a not good looking piece of cloth, that barely touched the surface and quick to wash another one.

So good advice is to use hand wipes or the sanitizer to take extra precaution.


Jednou jsem četla článek o tom, jak testovali, kde se nachází největší množství bakterií v letadle a tomu byste nevěřili ... nejvíce jich je právě na výklopném stolku! Yop, přesně ten stolek, na kterém jíte! Následovaly područky a dotykové obrazovky a samozřejmě toaleta. Upřímně řečeno, existuje jen hrstka stolků, které se během stání letadla „umývají“ - a to zrovna ne dobře vypadajícím kusem hadru, který se stěží dotkl povrchu a rychle omyl další. Dobrou radou proto je používat vlhčené ubrousky a tato místa si utřít, než je začnete používat.


4. Dress properly


It is all about the cold air. Even though i fly from South Africa or Mauritius i always have long pants and my bag carries a scarf, sweater and extra socks.

Due to flying in the high altitude the cabin has to go through compression of the air and that is oftentimes cold after this is finished, pilots can start heating the air up properly. You can then very easily get cold or catch flu if you are still half-naked from the beach. The long haul flight blankets, might not be the best idea.


Jde o studený vzduch. I když letím z Jižní Afriky nebo z Mauricia, vždy mám dlouhé kalhoty a v tašce nějaký šátek, svetr i ponožky navíc. Kvůli létání ve vysoké nadmořské výšce musí kabina projít kompresí vzduchu a to je často velmi studené. Po dokončení mohou piloti začít ohřívat vzduch, ale nikdy to nebude, jako u vás v obýváku. Díky rozdílu teplot můžete velmi snadno prochladnout nebo chytit chřipku. Na dlouhých letech nabídnutá deka nemusí být ten nejlepší nápad.


How Often Do Airlines Wash Their Blankets and Pillows


5. Get Plenty of Sleep Before You Fly


Lack of sleep can weaken your immune system and therefore you are more susceptible to getting sick when your immune system is down. It should be a pre-flight duty to get plenty of good sleep beforehand to avoid getting sick when you fly.

This is especially vital for people who don’t sleep well on flights like myself (I hate night flights). Try to get a solid seven to eight hours of sleep the night before you fly.


Nedostatek spánku může oslabit váš imunitní systém, a proto jste náchylnější k onemocnění. Předletovou povinností by mělo být dostatek dobrého spánku, aby tělo nepodlehlo nemocem. To je obzvláště důležité pro lidi, kteří nespí dobře při cestách letadlem, jako jsem já (nesnáším noční lety). Pokuste se v noci před odletem pořádně spát sedm až osm hodin.


6. Stay Hydrated


You should drink a good amount of water, because, the lack of humidity in the air throughout the plane can lead to dehydration. As a result, this dries out your nasal passages and mucus membranes. This makes it easier for viruses and bacteria to enter your lungs.

I highly recommend travelling with a water bottle that you can bring on board with you. Keep in mind that some low-cost airlines do not provide passengers with water. Therefore, it’s crucial that you bring your own unless you want to pay a steep price for water on board.


Měli byste pít hodně vody, protože nedostatek vlhkosti ve vzduchu v celém letadle může vést k dehydrataci. Ve výsledku to vysuší vaše nosní dírky a sliznice. To usnadňuje virům a bakteriím vstup do plic. Velmi doporučuji cestovat s lahví vody, kterou si můžete vzít s sebou na palubu. Pamatujte, že některé nízkonákladové letecké společnosti neposkytují cestujícím vodu. Proto je zásadní přinést si vlastní, pokud nechcete platit strmou cenu za vodu na palubě.


7. Ask to Switch Seats If the Person Next to You Is Sick


If the person next to you is coughing and sneezing, ask the flight attendant if you can move seats. Explain the situation to them and they will relocate you if extra seats are available.

There’s no reason to sit next to a germ factory if you have the option to move and depend on the circumstances, you might even land up being in business class ... just saying.


Pokud osoba vedle vás kašle a kýchá, zeptejte se letušky, zda můžete přesunout sedadla. Vysvětlete jim situaci a pokud budou k dispozici další místa, přemístí vás. Neexistuje žádný důvod sedět vedle továrny na bakterie, pokud máte možnost se přestěhovat a pokud bude štěstí při vás, třeba se ocitnete v business třídě.


avoid getting sick during travelling

8. Eat Well


An unhealthy diet can lower your immune system, everybody should know that. Avoid eating greasy and unhealthy food before your travels and focus on greens, veggies, and fruits. Onboard of an aircraft avoid eating salty snacks as that will send you to a dehydration path and that is not nice - swollen legs, bloated stomach and so on.


Nezdravá strava může snížit váš imunitní systém, to by měl vědět každý. Před cestováním nejezte mastná a nezdravá jídla a zaměřte se na vlákninu, zeleninu a ovoce. Na palubě letadla se vyvarujte konzumace slaného občerstvení, protože to vás dehydratuje ještě více, než let samotný a to není hezké - oteklé nohy, nafouklé břicho atd.


9. Don’t Touch Your Face


This might be a tough habit for some to break, but touching your face can spread bacteria from your hands to areas that are more prone to get you sick. This includes your mouth, nose, and eyes (or even acne for that matter).

If you wear contacts and you have to rub your eyes or change them, wash your hands or use hand sanitizer before you do so.


Pro některé to může být obtížný zvyk, ale dotek obličeje může šířit bakterie z vašich rukou do oblastí, které jsou náchylnější k onemocnění. To zahrnuje vaše ústa, nos a oči (nebo si díky tomu dokonce zaděláte na akné). Pokud nosíte čočky a musíte si otřít oči nebo je vyměnit, umyjte si ruce nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce.


10. Don´t Use Pillows nor Blankets


I don´t use pillows nor blankets on flights, only rarely, when they’re wrapped. This at least means, that somebody took them out of the aircraft, probably washed and wrapped again. But i know that we used to re-use the blankets. Fresh ones were given to the first batch and during the day they were just folded and used again. In some point even the pillows as we did not have spear ones.

When it comes to the pillows, the majority of the time only the cases are swopped but the pillow itself is not washed.

I recommend travelling with your own blanket (i use my scarf) and a pillow if you want to avoid getting sick when you fly.


Na letech nepoužívám nabídnuté polštáře ani přikrývky, jen zřídka, když jsou zabalené. To alespoň znamená, že je někdo vytáhl z letadla, pravděpodobně je vypral a znovu zabalil. Ale vím, že jsme na letech (jako letuška) přikrývky používali znovu na zpátečních letech, bez praní. Čerstvé byly dány první várce a během dne byly pouze složeny a znovu použity. V určitém okamžiku dokonce i polštáře, protože jsme jich neměli dostatek. Pokud jde o polštáře, většinou jsou vyměněny pouze jednorázové obaly, ale polštář sám není praný. Doporučuji cestovat s vlastní přikrývkou (používám šálu) a polštářem, pokud se chcete při létání vyhnout nemocem a dalším.


I hope you found this list helpful and you know exactly what to do now to avoid getting sick when you fly. Did we miss anything on the list? Let us know in the comments.

Doufám, že vám tento seznam připadal užitečný a víte přesně, co máte dělat, abyste při létání neochoreli. Chybělo nám něco na seznamu? Dejte nám vědět v komentářích.


 

PIN THIS
Related Posts

See All

Yorumlar


Capture.JPG

Mathew & Klara

IMG_8952.jpg

Our online friendship led us to a long-distance relationship that turned into marriage, 11 years together and in summer 2022 we also promoted to parents to the sweetest baby boy.

Our passion is nature, wellness and photography, we strongly believe, that life is in our hands and with this motto in our mind we create our life path.

 

Our blog contains articles about healthy lifestyle, relationships, wellness and minimalism 

Read more

Lightroom

presets

lightroom presets

Download our presets for FREE and adjust your photos like us

How to collaborate
with hotels
hotel collaboration.jpg

Find out how to collaborate with hotels for a free stay.

We teach you the exact steps we take and give you tips to land a successful collaboration with less than 1.000o followers.

simplifying

motherhood

WAYS TO SIMPLIFY MOTHERHOOD

Download the Motherhood guide with tips that you can do to simplify your family life today, so that you have more time for slow, simple, peaceful living, that brings joy to you all.

bottom of page